Omezení stále povolují

Co už můžeme a nemůžeme?


25.5.2020

Další rozvolňování opatření týkajících se i sportovišť. 

Bude možné využívat vnitřní prostory, sprchy, restaurace, šatny. Ale stále platí nošení roušek mimo kurty, zajištění hygienických podmínek, doporučuje se dostupná dezinfekce na kurtech před zametáním či kropením, omezení počtu osob na toaletách a ve sprchách, restaurace a občerstvení musí dodržovat platná nařízení vlády. Dodržování veškerých platných opatření Vlády ČR je plně v kompetenci daného sportovního klubu či oddílu. Aktuální informace též na stránkách www.agenturasport.cz.

Povoluje se


Vážení nohejbaloví přátelé,

přinášíme Vám aktuální informace týkající se dalšího uvolňování opatření po jednání Vlády ČR dne 30.4.2020.

Od 11. května 2020 vláda do již schváleného scénáře mimo jiné přidala možnost dalších sportovních akcí a tréninků při dodržení specifických podmínek (celé znění usnesení vlády ze dne 30. 4. 2020 zde).

Vláda omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:  a) společně sportuje nejvýše 100 osob 

 b) nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce

Vláda nařizuje

a) pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, aby byla dodržována následující pravidla: 

• je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti

• je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou

b) pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována následující pravidla:

• na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob

• vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry

• sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének

• na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou

• nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce

• po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek


27. 4. 2020

Vážení sportovní přátelé,
na jednání 23. dubna 2020 přijala Vláda ČR v rámci postupného zmírňování opatření proti šíření koronaviru usnesení č. 452, kterým upravuje dosud nastavené podmínky pro pobyt na veřejně přístupných místech, podmínky pro omezení sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech, nařízení pro trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností, a podmínky pro účast na spolkové činnosti. Toto usnesení vlády je účinné od 24. dubna 2020 od 0:00 hodin.   

Opatření týkající se nohejbalu:

• je možné hrát všechny disciplíny včetně hry trojic, avšak hráči by měli dodržovat min. rozestup 2 metry od neaktérů hry

• na venkovním sportovišti může být max. 10 osob

• mimo kurty nosit roušky

• nadále zůstává zavřené zázemí (šatny, sprchy, restaurace)toalety mohou být otevřené za zvýšených hygienických podmínek, musí být zajištěn dezinfekční prostředek na ruce a na místa, kterých se běžně dotýkají ruce, ve vnitřním prostoru se nesmí potkávat více osob  

Detailněji popsáno v usnesení Vlády ČR odkaz viz výše. Pro aktuální informace sledujte prosím stránky www.nohejbal.org nebo www.cuscz.cz.


10. 4. 2020

Vážení nohejbaloví přátelé,

po dlouhých týdnech Vám přináším povzbudivou informaci týkající se možnosti otevření některých sportovišť. Ministerstvo zdravotnictví svým Mimořádným opatřením č.j. MZDR 15190/2020-4 ze dne 6. dubna 2020 zařadilo nohejbal mezi „povolené" sporty.

Podrobnosti a aktuální informace naleznete na odkazu http://www.agenturasport.cz/2020/04/07/od-utery-se...   

Nohejbal je zařazen mezi individuální síťové sporty, a tudíž jsme se dostali do skupiny, která může svá venkovní sportoviště otevřít. Nesmí být v provozu zázemí a restaurace, nesmí se půjčovat míče. Tímto nařízením je dovolena pouze hra jednotlivců a dvojic s rozestupem 2 metrů. Neznamená to však, že se na hřišti sejde 10 hráčů, kteří budou na lavičce a na kurt půjdou pouze dvojice.

Nad pandemií není ještě vyhráno, dodržujte pravidla zpřísněné hygieny a respektujte prosím všechna nařízení Vlády ČR.

Rozhodnutí o otevření kurtů a dohled nad dodržováním ustanovení Národní sportovní agentury je v gesci jednotlivých klubů.

Nechceme svou nedisciplinovaností přispět k znovu zavření všech sportovišť.

Je skvělé, že už můžeme na kurty na singla nebo dvojky :-) 

Pravidla doporučená ČNS pro všechny hráče, hráčky a jejich doprovod jsou následující:

- Vstup do nohejbalového areálu je povolen pouze osobám bez jakýchkoliv zdravotních problémů

- Počet osob na jednom nohejbalovém kurtu je omezen na 2 hráče na každé straně

- Nedoporučujeme konzumaci alkoholických nápojů během hry na sportovišti

- Zázemí (šatny, sprchy, prostor recepce, restaurace) je uzavřeno

- Sportovci, děti či doprovod jsou povinni mimo kurt používat roušku a za všech okolností dodržovat bezpečné rozestupy minimálně 2 metry

- Při střídání hráčů na kurtu je potřeba počkat, než končící hráči kurt opustí, teprve poté mohou na kurt vstoupit hráči, kteří jdou hrát po nich

- Po skončení hracího času jsou hráči povinni bezodkladně opustit areál 

- Doprovodu hráčů je zakázán vstup na kurty 

- Prosíme doprovod hráčů, aby po dobu tréninku hráčů areál opustil, nebo počkal v autě na parkovišti 

Dodržování pravidel nastavených usnesením Ministerstva zdravotnictví je plně v kompetenci jednotlivých klubů a oddílů, při porušení hrozí pokuta v souladu s platným nařízením vlády.

Prosím zástupce KNS o rozeslání této zprávy na jednotlivé kluby v rámci kraje. Předem Vám velice děkuji za součinnost a věřím, že se brzy zase potkáme na kurtech při nohejbalových soutěžích či turnajích. 

Se sportovním pozdravem 

Kamil Kleník

prezident ČNS


25.3. 2020

! PROHLÁŠENÍ PREZIDENTA ČNS - COVID 19 !

Vážení nohejbalisté,

celá naše země se potýká s pandemií zapříčiněnou novým typem koronaviru COVID-19, se kterým se dá úspěšně bojovat zejména karanténou a opatřeními vedoucími k vyloučení přenosu nákazy mezi lidmi doplněnou důslednou osobní hygienou. Vím, že se to osobně dotýká vás všech a že pečlivě sledujete vývoj vládních opatření, které nás mají co nejvíce ochránit a snad i v brzké době umožnit návrat některých činností, které jsou nyní zakázány.
I naše sportovní činnost již byla touto skutečností ovlivněna a zcela jistě i nadále bude. Proto vám touto cestou přináším několik informací k nadcházejícímu soutěžnímu období. 

STK ČNS před týdnem reagovala na nařízení vlády o zákazu volného pohybu a shromažďování osob a vyzvala všechna ligová družstva, aby si v předstihu dohodla nové termíny pro úvodní dvě kola ligových soutěží(extraliga jedno kolo) , které jsou Rozlosováním stanovena na první dva dubnové víkendy. Je to prozatím krok kopírující vydané zákazy, který by až tak významně nenarušil náš Termínový kalendář. Dohodnuté změny specifikací jsou samozřejmě v tomto případě osvobozeny od poplatku.

Dosavadní vývoj ale nasvědčuje prodloužení těchto výše uvedených nařízení a pokud se tak opravdu stane, tak VV ČNS (jakožto řídící orgán) projedná návrhy STK a rozhodne o změně modelu soutěžní sezóny 2020 tak, aby se dala odehrát ve zbývajícím období do konce října 2020. Tomuto rozhodnutí bude předcházet komunikace STK ČNS s jednotlivými družstvy v konkrétních úrovních ligových soutěží, aby navrhovaný model vyhovoval co možná největšímu počtu z nich.

Ve hře je několik modelů, které by vygenerovaly postupující a sestupující družstva v jednotlivých úrovních a zaručily by účastníky pro superfinále na konci října. Velmi bude samozřejmě záležet na termínu, od kdy vláda uvolní volný pohyb osob a umožní konání sportovních akcí, alespoň v omezeném rozsahu divácké účasti.

I když v současné době situace v České republice nespěje k tomu, že bychom nemohli organizovat plánované MS v Praze v termínu 27.- 29.11.2020, tak se přesto musíme připravit i na tuto možnost. A to zejména na případné omezení startu zahraničních účastníků, kterých by se dotýkal případný zákaz vstupu cizinců z určitých destinací na naše území. Budeme tento vývoj také průběžně sledovat a související rozhodnutí bychom vydali s dostatečným předstihem vzhledem k uzavřeným smlouvám o pronájmu a službách v O2 universum. Snad budeme moudřejší za několik měsíců a budeme se moci poučit z mezinárodních akcí ostatních sportovních odvětví. V žádném případě by majitelé již zakoupených vstupenek o své peníze nepřišli, protože bychom je buď vraceli zpět nebo prodloužili jejich platnost na nový termín konání MS, který by se pravděpodobně přesunul na rok 2021.  

Závěrem vám všem chci popřát hodně pevné vůle, zdraví a štěstí v boji se zákeřným virem. A rád bych touto cestou poděkoval vám všem, kdo se podílíte svou osobní účastí na pomoci druhým a na zajištění nouzového chodu sportovních zařízení.   

S úctou!  

Kamil Kleník 

Prezident

Sledujte dále prosím informace na www.nohejbal.org, kde bude vývoj situace a změny okamžitě zveřejňovány.   

ČNS doporučuje vzhledem k možnému vývoji situace sledovat aktuální informace Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. S případnými dotazy doporučujeme se obracet na oficiální úřady - nonstop infolinky Vlády ČR, Krajské hygienické stanice, popřípadě Státní hygienický ústav.

Tématický článek k dané situaci a problematice naleznete taktéž na Nohecmagazínu.

O dalších informacích a postupech vás budeme informovat.